Vydavatel a odpovědná osoba za obsah těchto stránek

CTR Viktoria Center s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00, Praha 3

E-mail: sales@viktoriacenter.cz

Jednatel: Jiri Muska
Číslo obchodního rejstříku: C 169814
Obchodní rejstřík u okresního soudu: Praha
DIČ: CZ24733857

Vyloučení záruky

Obsah online nabídky

Autor nenese zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky ze záruky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního charakteru, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím nabízených informací, popř. užitím vadných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud ze strany autora neexistuje prokazatelné zavinění nebo hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si vyhrazuje výhradní právo na dočasnou nebo trvalou změnu nebo doplnění, vymazání nebo zveřejnění části stránek nebo celé nabídky.

Odkazy a linky

Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí internetové stránky („linky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by platila záruční povinnost výlučně v případě, že by autor znal obsahy a bylo by pro něho technicky možné a proveditelné zabránit užívání v případě protiprávních obsahů. Autor proto výslovně prohlašuje, že k okamžiku vložení odkazu jsou příslušné odkazované stránky bez ilegálních obsahů. Autor nemá žádný vliv na aktuální ani budoucí formu a na obsahy odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po vložení odkazu. Toto stanovení platí pro všechny odkazy dané v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskuzních fórech a mailing listů zřizovaných autorem. Za ilegální, závadné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z použití nebo nepoužití poskytovaných informací tohoto druhu, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, a nikoli ten, kdo prostřednictvím linků pouze odkazuje na příslušnou publikaci.

Autorské a známkové právo

Snahou autora je, aby ve všech publikacích byla dodržována autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používány zvukové dokumenty, videosekvence a texty jím vytvořené nebo nepodléhající licenčním poplatkům. Veškeré obchodní a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a popř. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením právě platného známkového práva a majetkovým právům příslušných registrovaných majitelů. Pouze ze samotného uvedení nelze vyvozovat závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob!

Copyright pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty, zůstává pouze u autora stránek. Rozmnožování nebo používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

Právní účinnost tohoto vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je třeba považovat za část internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly, nebo ne zcela odpovídaly právnímu stavu, zůstávají tím nedotčeny ostatní části dokumentu ohledně svého obsahu a platnosti.